Zadania Zarządu Oddziału

Do zadań Zarządu Oddziału należy między innymi reprezentowanie Oddziału i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. występowanie do Zarządu Oddziału, z wnioskami wynikającymi, z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Oddziału

  • Grażyna Falana-Wowczko - Prezes
  • Agnieszka Waraksa - Wiceprezes
  • Magdalena Królak-Łączka - Sekretarz
  • Monika Noculak - Skarbnik
  • Janina Paduch - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

  • Anna Mazurek - Przewodniczący
  • Magdalena Zdziechowska - Zastępca Przewodniczącego
  • Zofia Gawrych - Sekretarz